ثبت شکایت

چنانچه در هر مرحله ای از خدمات، پاسخگویی سامانه یا همکاران ما ناراضی بودید، مستقیما با ثبت شکایت، عدم رضایت خودتان را به مدیریت اعلام نمائید.