نمایش 113017 تا 113028 از 113096 نتیجه

سیدنوید میرفردوس

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1368-11-02
 • تبریز

رضا جدیری حبیبی

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1368-03-23
 • تبریز

علیرضا نوری

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1357-04-03
 • تبریز

اله وردی عبدالهی سرای

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1371-12-16
 • تبریز

علی جلالی

 • بسته بندی
 • 1398-06-10
 • 1373-12-01
 • تبریز

سروناز مجید نیا

 • امور دفتری
 • 1398-06-10
 • 1367-01-14
 • تبریز

سیده بهاره میرعمادیان

 • امور دفتری
 • 1398-06-10
 • 1371-01-08
 • تبریز

فرهاد روهنده

 • مدیر مالی
 • 1398-06-10
 • 1349-07-01
 • تبریز

میررضا بنی فاطمه

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1362-02-20
 • تبریز

زینب حسن زاده فرد

 • بسته بندی
 • 1398-06-10
 • 1367-09-30
 • تبریز

رحیم مطلبی

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1363-01-11
 • تبریز

رضا سعادت پور

 • کارگر ساده
 • 1398-06-10
 • 1374-04-05
 • تبریز