تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

تاسیسات خدمات

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

تعمیرکار سیستم های امنیتی اماکن

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

تکنیسین برق

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • کرج
Images

نصاب

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • البرز
 • کرج