تعداد نتایج جستجو : 13 مورد

Images

استخدام مشاور در دفتر بیمه

 • کارمند اداری و دفتری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • پاره وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام جهت امور دفتری

 • کارمند اداری و دفتری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کارمند اداری و بازاریاب

 • کارمند اداری و دفتری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

دونفرنیروی مجرب خانم در دفترپیشخوان دولت

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کارمند امور اداری دفتری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کاراداری درسازمان پیشتازان

 • کارمند اداری و دفتری
 • پاره وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کارمند امور اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • پاره وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

تلفنچی و منشی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

منشي خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

کاربر آشنا به کامپیوتر

 • کارمند اداری و دفتری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

منشی تلفنی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام کارمند خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد