تعداد نتایج جستجو : 10 مورد

Images

صندوق داری فروشگاه مواد غذایی

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوق دار رستوران

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوقدار خانم

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوق دار خانم

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوق دار

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندقدار درتعاونی کسری 8ساعت کار

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوقداری فروشگاه میوه و مواد غذایی

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوقدار خانم

 • صندوق داری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوقدار خانم

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

صندوق دار

 • صندوق داری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز