تعداد نتایج جستجو : 23 مورد

Images

چرخکار خانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار و ساده کارخانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر و نیمه ماهر

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/23
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ساده کار خانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

میاندوز کار و ساده کار خانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار خانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکاری کفش

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/09/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار کاپشن

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1403/01/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

زیگزال کار و بسته بندی

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1403/01/05
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

زیگزال کار

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

]چرخکار وزیگزالدوز

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1403/01/04
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخ کار خانم

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

چرخکار ماهر یا نیمه ماهر

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برشکار وخیاط

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

خیاط کفش

 • چرخ کاری
 • تمام وقت
 • 1402/12/16
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز