نمایش 1 تا 3 از 3 نتیجه

  • تمام وقت
  • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

جذب همکار انتظامات و نگهبانی

  • نگهبانی
  • 1401-12-25
تبریز
  • شیفت چرخشی 12 ساعتی
  • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نگهبان

  • نگهبانی
  • 1401-05-23
تبریز