تعداد نتایج جستجو : 30 مورد

Images

نیروی خدماتی آقا

 • نگهبانی - خدماتی
 • نیمه وقت
 • 1402/07/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نگهبان آقا

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/28
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نگهبان شب

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/27
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نظافتچی آقا و خانم

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نگهبان

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نظافت و آبدارچی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

نیروی خدماتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/16
 • آذربایجان شرقی
 • اسکو
Images

جذب نیروی خدمات امور دفتری کارخانه(خانم)

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/20
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
آگهی منتقضی شده است
Images

نظافت سالن زیبایی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

یک نفر اقا برای نظافت چی و کمک به انبار

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/12
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
آگهی منتقضی شده است
Images

نیروی خدمات نظافتی آقا و خانم

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/07/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام نیروی خدماتی آقا

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/08
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
آگهی منتقضی شده است
Images

خدمات

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
آگهی منتقضی شده است
Images

نیروی خدماتی نظافتی

 • نگهبانی - خدماتی
 • تمام وقت
 • 1402/06/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
آگهی منتقضی شده است