نمایش 1 تا 12 از 12 نتیجه

جذب همکار انتظامات و نگهبانی

 • نگهبانی
 • 1401-12-25
تبریز
 • شیفت چرخشی 12 ساعتی
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

خدماتی

 • خدماتی
 • 1401-11-20
تبریز
 • 12ساعت
 • تمام وقت

نظافت سالن زیبایی

 • خدماتی
 • 1401-11-13
تبریز
 • 10:30 صبح الی 6 عصر
 • نیمه وقت

نگهبان

 • نگهبانی
 • 1401-05-23
تبریز

نظافت و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-05-02
تبریز

نظافت و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-04-21
تبریز

نظافت و آبدارچی

 • خدماتی
 • 1401-04-12
تبریز

نظافتچی و آبدارخانه

 • خدماتی
 • 1401-02-10
تبریز

نظافتچی و آبدارخانه

 • خدماتی
 • 1401-01-14
تبریز