نمایش 1 تا 2 از 2 نتیجه

جذب همکار انتظامات و نگهبانی

  • نگهبانی
  • 1401-12-25
تبریز
  • شیفت چرخشی 12 ساعتی
  • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

نگهبان

  • نگهبانی
  • 1401-05-23
تبریز