نمایش 1 تا 10 از 10 نتیجه

بسته بند

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارگر فنی ماهر و نیمه ماهر آقا

 • کارگر فنی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

اپراتور دستگاه تولید

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

کارگر ساده - کارگر فنی - بسته بند

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

كار در بخش توليد

 • کارگر ساده
 • 1401-07-19
کرج